หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 2555-2558
รายละเอียดโครงการโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะ
พื้นที่ดำเนินโครงการต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
กำลังผลิต6.5 MW

งบประมาณโครงการ : 990 ล้านบาท       

                           

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
(Solar Rooftop By PEA ENCOM)

ระยะเวลาดำเนินงาน : 2561
พื้นที่ดำเนินโครงการ : ทั่วประเทศ
กำลังผลิต : 35 MW
งบประมาณโครงการ : 1,500 ล้านบาท


โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้
ในประเทศไทยและธุรกิจด้านพลังงานเพื่อรถยนต์
ไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด แต่งตั้งให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า FOMM รายแรกในประเทศไทยทั้งสองฝ่ายจะร่วมพัฒนา และวางแผนการตลาด โชว์รูม และศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รถยนต์ไฟฟ้า FOMM รุ่น Concept One มีจุดเด่นสำคัญ คือ :
1.เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดในตลาด สามารถนั่งได้ คน มีความคล่องตัวสูง เป็น Compact EV Car ของคนรุ่นใหม่
2.สามารถชาร์จไฟบ้านได้ ซึ่งค่าไฟฟ้ามีราคาถูกกว่าน้ำมันหลายเท่าตัว ชาร์จเต็ม  1 ครั้ง วิ่งได้ถึง 160 กิโลเมตร
3.เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทำให้เมืองน่าอยู่ด้วยพลังงานสะอาด
4.รถยนต์ไฟฟ้า FOMM ติดตั้งระบบ Cooler System แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามสภาวะอากาศของไทย และอาเซียน
5.เป็นรถ EV ที่สามารถวิ่งบนน้ำในภาวะฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมได้

โครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ

รายละเอียดโครงการ : สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ
เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน :
1. อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน, หลอดไฟ
LED  (โคมไฟเสาสูง,ไฟถนนสาธารณะ, ไฟส่องป้าย, ไฟดาวน์ไลท์, โคมไฟ
ตกแต่งเพดาน เป็นต้น
2. อุปกรณ์ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น รถยนต์ไฟฟ้า,
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, Heat Pump
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ :
1. ช่วยลดการใช้พลังงานให้กับองค์กร ชุมชน และประเทศ และเพิ่มการใช้พลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้และการพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศ

                                                                                                                                                                   

ฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า”

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน / 1 หลักสูตร
รายละเอียดโครงการ : ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าของบริษัทที่รับงานจ้าง
เหมาแรงงานด้านระบบไฟฟ้ากับ กฟภ.โดยเน้นความปลอดภัยในการทำงาน และสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้อง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ                
พื้นที่ดำเนินโครงการ : ทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ :
1. สร้างมาตรฐานการทำงานทั้งการก่อสร้างและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง
2. ลดความสูญเสียที่จะเกิดต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
3. ยกระดับคุณภาพแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ


บันทึก

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view