หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM นำผู้บริหารและคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนามฝึกอบรมหลักสูตร “Medium voltage live-line Bypass technology for DA NANG POWER COMPANY”

PEA ENCOM นำผู้บริหารและคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าเวียดนามฝึกอบรมหลักสูตร “Medium voltage live-line Bypass technology for DA NANG POWER COMPANY”

     ประกาศ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

          ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางจากการไฟฟ้าเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Electricity of Vietnam Da Nang Power Corporation (EVN DNPC)) ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Medium voltage live-line Bypass technology for DA NANG POWER COMPANY” สำหรับผู้บริหารและวิศวกร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม

          ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้เข้าฝึกอบรม โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการลงปฏิบัติงานจริง โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติภาคสนามทำให้เกิดทักษะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้

          โดยมีทีมวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

           1. นายนิติกร               เกษพรหม        ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์

           2. นายจักรพันธ์            จรรยานะ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.

           3. นายเศกสรร             ทัศมี               หัวหน้าแผนกพัฒนามาตรฐานงานฮอทไลน์

           คณะผู้เข้าฝึกอบรมจากการไฟฟ้าเวียดนาม นำโดย Mr. Vo Hoa (Deputy Director of Da Nang Power Company) กล่าวถึงความสำคัญของการอบรมและการนำความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้

หัวข้ออบรมที่ได้รับความสนใจคือ

   - Components and use of equipment Bypass cable system (Real device)

   - Installation and Demolition of Bypass Cable System Practice

   - Case Study of Bypass cable system Operation

          

           การฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมจากการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Da Nang Power Corporation (EVN DNPC) สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า การซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Mr. Vo Hoa มอบของที่ระลึกจากเวียดนาม

ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

       

     

ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมภาคสนาม 


หน่วยธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900


Office : (+66) 02-590-9949
Mobile : (+061)02-2933-886
Fax : (+066)02-590-9205
Email : training.encom@pea-encom.com

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view