หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC)

PEA ENCOM จัดอบรม Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC)

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

      บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการประสานจาก การไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Training Course on management capacity building in Thailand 2019 ให้กับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) ระหว่างวันที่

5 – 6 พฤษจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

       

       

      

     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดอบรมหลักสูตร Training Course on management capacity building in Thailand 2019 โดยได้รับเกียรติจาก นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเปิดการฝึกอบรม

        

Ms. Nguyen Thi My Linh Deputy Manager of Organization and Human Resources (Team Leader)

มอบของที่ระลึกให้แก่ นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มอบของที่ระลึกให้แก่  Ms. Nguyen Thi My Linh Deputy Manager of Organization and Human Resources  (Team Leader)

 

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณจันทร์แรม สันติวงศ์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง

    

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตตร์เนชั่นแนล จำกัด

มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสาโรจน์ แช่มช้อย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ้อมน้อย

     โดยหัวข้อ Effectively manage resources and employees productivity using BSC / KPIs at PEAได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

         1. น.ส.สมิตา      อินทรพงษ์       รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

         2. น.ส.นิรดา      สุกใส             หัวหน้าแผนกบริหารแผนกลยุทธ์

         3. นายทรรศิน    วสุวานิช          ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินผลกลยุทธการตลาด (กลุ่มพัฒนาการบริการ)

     หัวข้อ  Business and customer service in PEA และ Business service management modelได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

          1. นางพัณออน  เวชกิจ            รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค1

          2. นายภักพงษ์   วงษ์พันธุ์ทา    ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ กฟก.3

          3. นายทรงศักดิ์   สกุลนิยมพร    วิศวกร ระดับ 10  กองธุรกิจเสริม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

     หัวข้อ Performance management system and system Integrated ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

         1. นายมานะ      ปฐมาขจรพงศ์        ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร

         2. น.ส.พรรณทิพา อินทรัตน์            ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

         3. นางภัทรวดี    สุวิทยพันธุ์            รองผู้อำนวยการกองระบบงานบุคคล

     หัวข้อ Exploiting and Applying IT in customer service ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

         1. น.ส. จุฑารัตน์ ลาวรรณ        หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานการเชื่อมโยงข้อมูลและงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

         2. นายฤทธิศักดิ์ กวานดา         นักระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 5

     หัวข้อ Power System Planning and Project Preparation ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

         1. นายเผด็จ         ไชยมงคล              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโครงการ   

         2. นายกันต์ฐพัศ   เจริญพันธ์              หัวหน้าแผนก โครงการภาค 2 (ฉ)  


       

 หัวข้อ Efficient Project Management ได้รับเกียรติจาก นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นวิทยากรบรรยาย

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม นับเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน โดยคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าเวียดนามที่เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจหัวข้อต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง เช่น การให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ้อมน้อย เกี่ยวกับการขอติดตั้งมิเตอร์ การชำระค่าไฟฟ้าแบบ Drive Thru การแก้ไขการแก้ไฟในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการบริการในภูมิภาคอาเซียน 

นายยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมให้แก่คณะการไฟฟ้าเวียดนาม

 Ms. Nguyen Thi My Linh Deputy Manager of Organization and Human Resources  (Team Leader)

ภาพบรรยายการอบรม
นายทรงศักดิ์  สกุลนิยมพร นำเยี่ยมชมการให้บริหารลูกค้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

 

                                                                      

**ขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม 

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

หน่วยธุรกิจวิศวกรรม  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อาคาร ชาญนคร ชั้น 6  ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร : 02-590-9402 โทรสาร : 02-590-9405

 

Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view