หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    

           บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำให้กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ที่

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จำนวน


        คุณสมบัติ                                               

สาขา

คุณวุฒิ

 (อัตรา)

1

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

บัญชีและการเงิน

ปริญญาตรี

1

 

    Download                           

2

หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

นักระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี

1


     Download     

3

หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

เศรษฐกร

เศรษฐศาสตร์,บััญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรี

1

Download

4

หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม

วิศวกร

วิศวไฟฟ้า / โยธา / เครื่องกล

ปริญญาตรี

1

Download


 

หลักฐานในการรับสมัคร

     1)    รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

     2)    สำเนาบัตรประชาชน

     3)    สำเนาทะเบียนบ้าน

     4)    สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcriptและปริญญาบัตร)

     5)    สำเนาใบ กว. (ถ้ามี)

     6)    หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

     7)    สำเนา สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร)

     8)    ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลาการรับสมัคร
     ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564
Download ประกาศ ที่นี่
Download ใบสมัครงาน ที่นี่

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายอำนวยการ 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ชั้น 5 อาคารชาญนคร เลขที่ 50/1  หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 57   

 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9938


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view