หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา


สำนักงาน :         บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                          200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :          0-2590-9938
โทรสาร :            0-2590-9405

อีเมล :                 pea-encom_admin@pea-encom.com


หน่วยธุรกิจ :      หน่วยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน 
                          นายวชิระ  พิทักษ์ตันสกุล (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน)
                          0-2590-9232
                          vachira.p@pea-encom.com

                         ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นายสราวุธ  กู้เมือง
                         0-2590-6352
                         sarawut.g@pea-encom.com 
                         

 

                          หน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน
                          นายยุทธพงศ์ ทัพผดุง (รักษาการ ผู้จัดการหน่วยธุรกิจจัดการพลังงาน)
                          0-2590-9402
                       yutthapong.t@pea-encom.com                         

                         
ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นายภานุพงศ์  อักษรณรงค์
                         0-2590-9948
                         panupong.a@pea-encom.com


                          หน่วยธุรกิจวิศวกรรม
                          นายจักรี กิจบัญชา (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจวิศวกรรม)
                          0-2590-9580
                          chakri@pea.co.th

                          
ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นายธวัชชัย มะลาคุ้ม
                          0-2590-9402

                          thawatchai.m@pea-encom.com


                          หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
                       
   นายยุทธพงศ์ ทัพผดุง (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)
                          0-2590-9402

                           yutthapong.t@pea-encom.com


                          ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นายกษิดิศ เสนะวงศ์
                         
0-2590-9402
                          kasidit.s@pea-encom.com

                          หน่วยธุรกิจลงทุนต่างประเทศ
                          นายทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร (รักษาการ ผู้จัดการหน่วยธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ) 
                          0-2590-6121
                          songsak.s@pea-encom.com                          
ผู้ประสานงานประจำหน่วย : น.ส. ชลชินี ขำอุไร

                          0-2590-5130

                          chonchimee.k@pea-encom.com


                          หน่วยธุรกิจฝึกอบรม
                         
 นางสาวรวมพร สมจิตต์ (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจฝึกอบรม)
                          0-2590-9935

                          ruamporn.s@pea-encom.com


                          
ผู้ประสานงานประจำหน่วย : 
                          
0-2590-9935


                          หน่วยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
                          นางสาวอภินันท์ พิมพ์พันธุ์ (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า)
                         
0-2590-9936
                          apinun.p@pea-encom.com

                          ผู้ประสานงานประจำหน่วย : น.ส. โรสริน อาลีอิสเฮาะ
                          0-2590-9936

                          rosrin.a@pea-encom.comฝ่าย         :         ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

                          นางสาวขนิษฐา  สุทธิเสวันต์ (ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ)
                          0-2590-9994
                       kanitta.pea@gmail.com


                       
ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : น.ส.นฤมล มูลจวง
                       0-2590-9937

                       pea-encom_bd@pea-encom.com


                         ฝ่ายอำนวยการ

                         นางสาวสมิตา อินทรพงษ์ (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)
                         0-2590 5682
                         samita.int@pea.co.th  

                         ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : น.ส.ชุตินันท์ ธารีสาร
                         
0-2590-9938
                         chutinun.t@pea-encom.com


                         ฝ่ายกฎหมาย
                         
นายนาวี ธิมาภรณ์ (ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย)
                         
0-2590-9948
                         
navee.t@pea-encom.com  

                         ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : นายสุทธิพันธ์ ศรีสุวรรัตน์
                         
0-2590-9403
                         suthibhan.s@pea-encom.com
                         

                      ฝ่ายบัญชีและการเงิน
                      นางสาวเนตรนุช กรินชัย (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
                         0-2590-9404
                         
natenush.k@pea-encom.com


                   

  


 Map   :

                                                                     (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 

บันทึก

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view