หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา


สำนักงาน :         บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                          200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :          0-2590-9938
โทรสาร :            0-2590-9405

อีเมล :                 pea-encom_admin@pea-encom.com


หน่วยธุรกิจ :      
                         

                          หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม
                          นายสเฐียรพงศ์  ฤทธิเรืองเดช (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
                          0-2590-9402
                       satheanrapong.r@pea-encom.com                          

                         
ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นายภานุพงศ์  อักษรณรงค์
                         0-2590-9948
                         panupong.a@pea-encom.com

                          หน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
                       
   นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์ (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์)
                          0-2590-9402

                          sivaveth.a@pea-encom.com 


                          ผู้ประสานงานประจำหน่วย: นาย
                         
0-2590-9402
                          XXXXXXXXXX@pea-encom.com


                          หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน
                         
 นายนาวี ธิมาภรณ์ (ผู้จัดการหน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน)
                          
0-2590-9948
                          nawee.t@pea-encom.com 


                          
ผู้ประสานงานประจำหน่วย : น.ส. ภาวิตรา เสนพันธ์
                          
0-2590-9935


                        สำนักงานโครงการธุรกิจให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
                         
 นายณัฐพงศ์  โควาดิสัย   ผู้จัดการหน่วยธุรกิจฝึกอบรมและจัดการแรงงาน)
                          
0-2590-ุ6359
                          nuttapong.k@pea-encom.com 


                          
ผู้ประสานงานประจำหน่วย : น.ส. ปภาวี นวลศรี
                          
0-2590-6359

                          prapawee.n@pea-encom.com


ฝ่าย         :         

                          ฝ่ายตรวจสอบภายใน

                         นางกนกพร สุภาไชยกิจ (ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน)

                          0-2590-9937
                         kanokporn.sup@pea.co.th


                         ฝ่ายบัญชีและการเงิน
                         
น.ส. เนตรนุช กรินชัย

                         02-590-9404
                         natenush.k@pea-encom.com


                        ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
                          นายยศวรรธน์  ศุภวิฑิตพัฒนา (ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ)
                          0-2590-9937
                       yotsawat.s@pea-encom.com


                       
ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : น.ส.นฤมล มูลจวง
                       0-2590-9937

                       pea-encom_bd@pea-encom.com


                         ฝ่ายอำนวยการ

                         นางสาวสุจิรลนา  สุวรรณอินทร์ (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)
                         0-2590-9938
                         sujiralana.s@pea-encom.com 

                         ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : น.ส.XXXXXXX
                         
0-2590-9938
                         XXXXXXX@pea-encom.com


                         ฝ่ายกฎหมาย
                         
นายประภาส ช่วยหนู  (ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย)
                         
0-2590-9403  
                       
 prapas.c@pea-encom.com
 

                         ผู้ประสานงานประจำฝ่าย : นายสุทธิพันธ์ ศรีสุวรรัตน์
                         
0-2590-9403
                         suthibhan.s@pea-encom.com
                         

                      ฝ่ายบริหารโครงการ

                     นายวชิระ  พิทักษ์ตันสกุล (ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ)

                      vachira.p@pea-encom.com


                     ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และกำกับการลงทุน
                      นางสาวปรารถนา  โสดาบรรลุ์(ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์และกำกับการลงทุน)
                      0-2590-9404
                      prattana.s
@pea-encom.com

  


 Map   :

                                                                     (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 

บันทึก

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view