หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ฤาถึงกาลพลังงานหมดโลก

ฤาถึงกาลพลังงานหมดโลก


                                              


ฤาถึงกาลพลังงานหมดโลก....   

              

    ขณะที่พลังงานหลักทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับการใช้พลังงานของโลกที่มีอัตราสูงขึ้น โดยน้ำมัน ถือเป็น

พลังงานที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่สองคือ ก๊าซธรรมชาติ รองลงมาคือถ่านหิน จากการคาดการณ์ของกระทรวง

พลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะมีสัดส่วนการใช้น้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 37 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 27 ถ่าน

หินร้อยละ 25 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 8 และพลังงานนิวเคลียร์ร้อยละ 3 ซึ่งหากโลกยังคงมีการใช้พลังงานฟอสซิลในอัตราที่

สูงเช่นในปัจจุบัน และถ้าหากไม่มีการค้นหาแหล่งผลิตพลังงานเพิ่มเติม เราจะมีน้ำมันใช้ได้อีกประมาณ 30 ปี ก๊าซธรรมชาติ 50

ปีถ่านหินประมาณ 200 ปี แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลกับคนทั้งโลก พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงเป็น

พลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้วิกฤตพลังงานมีทางออกในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติ

และพลังงานงานหมุนเวียนมีอัตราการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ


    จากข้อมูลของการศึกษาโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท PEA ENCOM International ซึ่งมีโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานต่างๆ พบว่า ถ้าตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด

8 MW จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในหนึ่งเดือนประมาณ 19200 kWh เมื่อหักการสูญเสียพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟ

ฟ้าร้อยละ 15 จะได้พลังงาน 163200 kWh ถ้าเราต้องการเปิดโทรทัศน์ LCD ขนาด 32” ซึ่งใช้ไฟฟ้าประมาณ 150 W โดย

เปิดตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งเดือนเราจะสามารถเปิดโทรทัศน์ได้ประมาณ 45333 เครื่อง หรือจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลัง

งานขยะขนาด 3 MW เมื่อแปลงหน่วยแล้วจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในหนึ่งเดือนประมาณ 72000 kWh โดยกำลังการผลิตดัง

กล่าวเมื่อหักพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 15 ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว จะสามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้กับตู้เย็นได้ถึง 25500

เครื่องเมื่อคำนวณจากตู้เย็นขนาด 6 คิว ซึ่งกินไฟประมาณ 100 วัตต์ต่อวันโดยเปิดใช้ต่อเนื่องตลอด 1 เดือน


    ในอดีตการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตแผงโซล่าเซลล์

มีราคาค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันต้นทุนการผลิตลดลงมาก เนื่องจากมีผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการเพิ่มจำนวนการ

สร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มีการแข่งขันในเรื่องราคาจึงทำให้แผงโซล่าเซลล์มีราคาถูกลง และหากจะเปรียบ

เทียบการสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆ จะมีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงกว่าแต่การ

บำรุงรักษาถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปนักทำให้การสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งในการ

ผลิตพลังงานสะอาด


    วิกฤตพลังงานที่กำลังคุกคามโลกอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุหลักของการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและพลังงานฟอสซิลที่

มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งอาจจะหมดไปในเวลาอันใกล้ โดยมีการคาดการณ์กันว่าพลังงานฟอสซิลบางชนิดหากไม่มีการค้นหาแหล่ง

ผลิตเพิ่มเติม อาจจะหมดไปในระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี พลังงานทดแทนและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจึงเกิดขึ้น

มากมาย เช่น การผลิตพลังงานจากขยะ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล เป็นต้น ทั้งจากการสนับสนุนของ

ภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการดึงศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน

ที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นอีกหนทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็น

อย่างดี


                                                                                                                               กษิดิศ เสนะวงศ์

อ้างอิง  :   http://aqnis.pcd.go.th/en/node/3162

รูป        :  https://www.google.co.th/searchq=energy+renewable&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4z7e

UrmRJYmRrQfVlYCgAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=630#facrc=_&imgdii=F5eIKeoK5wKTtM%3A

%3BTM97kampgdEeJM%3BF5eIKeoK5wKTtM%3A&imgrc=F5eIKeoK5wKTtM%253A%3Bg0qn0iqzLnEhWM

%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs.dreamstime.com%252Fz%252Frenewable-energy-protect-planet-

7725041.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dreamstime.com%252Fstock-image-renewable-energy-

protect-planet-image7725041%3B1300%3B1390

 

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view