หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง: โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่  บริษัท ทีเอสเคที จำกัด
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2562
เอกสารประกอบ : 

Download ประกาศ

เรื่อง: ประกาศงานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(ป)(กมป.,กบร.,กบส.) และ สรก.(ว)(กมอ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  และ งานจ้างบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. สายงาน สรก.(กบ)(กกฟ.๑,กกฟ.๒ กผภ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2562

เอกสารประกอบ : 

Download ประกาศ

เรื่อง: โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ไทยพานิช
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 2562
เอกสารประกอบ : 
Download ประกาศ
Download TOR 

เรื่อง: ประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการจัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2562

เอกสารประกอบ : 

Download ประกาศ

Download ร่าง TOR การเช่ารถยนต์

Download เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง: ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 244.95 กิโลวัตต์ บริษัท โอชา ฟูดแพ็ค จำกัด

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย 2562

เอกสารประกอบ : 

Download ประกาศ

เรื่อง: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 244.95 กิโลวัตต์ บริษัท โอชา ฟูดแพ็ค จำกัด

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2562

เอกสารประกอบ : 

Download ประกาศ

เรื่อง: งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 3/12/2018

เอกสารประกอบ : 

Download ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

เรื่อง: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านกฏหมายการควบรวมกิจการในบริษัทด้านพลังงานไฟฟ้า

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 9/11/2018
เอกสารประกอบ : 
Download ประกาศ
เรื่อง: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 8/11/2018
เอกสารประกอบ : 
Download ประกาศ
เรื่อง: งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการควบรวมกิจการในบริษัทด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/10/2018
เอกสารประกอบ : 

Download  แบบฟอร์มที่ 1 -6 

Download  ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

เรื่อง: งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน PEA ENCOM สู่การเป็นผู้นำในระดับอาเซียน

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 10/08/2018

เอกสารประกอบ : 

Download  แบบฟอร์มที่ 1 -5 

Download  ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

เรื่อง: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ : 19/02/2018

เอกสารประกอบ : 

Download  แบบฟอร์มที่ 1 -6 

Download  แบบฟอร์มที่ 7 (สัญญาจ้าง)

Download  ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

     

   

    

     

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view