หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ธุรกิจพีอีเอ เอ็นคอม โครงการที่สำคัญ ข่าวและความเคลื่อนไหว ข่าวและความเคลื่อนไหว ติดต่อเรา

PEA ENCOM นำคณะวิทยากรอบรม ให้พนักงานจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา ( Elecrticite du Cambodge : EDC) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 PEA ENCOM นำคณะวิทยากรอบรม ให้พนักงานจากการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา ( Elecrticite du Cambodge : EDC) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2561

   ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปอบรมพนักงานการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา ( Elecrticite du Cambodge : EDC)  โครงการ Medium-Voltage Sub-Transmission Expansion Sector Loan No. 2979-CAM(SF) Contract No.: CS-002-ADB ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา        

           

   บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) และบริษัท CEPA Engineering Consultants (CEPA) นำเสนอโครงการฝึกอบรมและได้รับคัดเลือกเพื่อดำเนินการฝึกอบรมสำหรับโครงการ Medium-Voltage Sub-Transmission Expansion Sector Loan No. 2979-CAM(SF) Contract No.: CS-002-ADB ให้กับการไฟฟ้าราชอาณาจักรกัมพูชา (EDC) มูลค่าโครงการ 746,900.- USD ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank (ADB) มีขอบเขตการฝึกอบรม 4 ด้านคือ

                       

                              1.Strategic Corporate Planning

                              2.Business Planning and Management

                              3. Accounting, Financial Management and Investment Planning

                              4. Human Resource Management and Development

   บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้หัวข้อ Strategic corporate planning  และ Human resource management and development  โดยหลังจากการเดินทางไปเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับมอบหมายให้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อ Business Planning and Management หัวข้อย่อย PEA CUSTOMER FOCUS Part I Voice of Custumer โดยได้รับเกียรติจากคุณพัณออน เวชกิจ รองฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาคกลาง 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รฝ.วธ.(ก1)) และ คุณทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชก.รป. ฝพธ.) เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการทำ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ฝีกคิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
        
   การฝึกอบรมหัวข้ออื่นๆ ที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้รับมอบหมาย ในหัวข้อ Strategic Corporate Planning และ Human Resource Management and Development จะดำเนินการจัดฝึกอบรมต่อไประหว่างปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งการอบรมในโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาด้านการจัดการและระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนงานให้ครอบคลุมหลายหลายมิติ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ      
   
ภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อ Business Planning and Management หัวข้อย่อย PEA CUSTOMER FOCUS Part I Voice of Custumer

   

 ภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อ Business Planning and Management หัวข้อย่อย PEA CUSTOMER FOCUS Part II Custumer Engagement

          

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยธุรกิจวิศวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคาร LED  ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทร 02-590-9949 , 061-2933-886


Tags :

  Copyright 2005-2011 www.pea-encom.com All rights reserved.
view