ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม


EDC_20.jpg

ข้อมูลหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายภาครัฐด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงาน บริการออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ

 • ระบบส่องสว่าง (Lighting System)
 • ระบบอัดอากาศ (Air Compressor System)
 • ระบบทำความเย็น (Chiller System)
 • ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System)

รวมถึงบริการจัดหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุน เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและใช้งานอย่างเหมาะสม นอกยังนี้ หน่วยธุรกิจบริหารจัดการพลังงานและนวัตกรรม ยังดำเนินงานด้านระบบสายส่งไฟฟ้า ทั้งเหนือดิน และใต้ดิน งานก่อสร้างและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า รวมถึงงานวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โครงการที่ผ่านมา

 • โครงการติดตั้งระบบส่องสว่าง (Lighting System)
 • ระบบอัดอากาศ (Air Compressor System)
 • ระบบทำความเย็น (Chiller System)
 • ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System)
 • รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า FOMM (สถานะโครงการ : ให้บริษัท…เป็นผู้ดำเนินการต่อไป)
 • รถจักยานยนต์ไฟฟ้าต้าถุง (สถานะโครงการ : ให้บริษัท…เป็นผู้ดำเนินการต่อไป)
 • โครงการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า PEA Volta
 • งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมอื่นๆ