ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565 - 2566

-

ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565 - 2566


ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565 - 2566

ด้วย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีความประสงค์จะจัดจ้างบริการงานด้าน ระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในสังกัด ปี 2565 2566 โดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์ โดยตรงของบริษัท พ.ศ.2563 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (1) จํานวน 14 รายการ ดังต่อไปนี้

 1. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สังกัด สรก (กบ)
 2. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ สังกัด สรก.(ป) และ สรก.(ว)
 3. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) และหน่วยงานในสังกัด
 4. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (กฟน.2) และหน่วยงานในสังกัด
 5. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี (กฟน.3) และหน่วยงานในสังกัด
 6. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี (กฟฉ.1) และหน่วยงานในสังกัด
 7. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) และหน่วยงานในสังกัด
 8. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) และหน่วยงานในสังกัด
 9. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กฟก.1) และหน่วยงานในสังกัด
 10. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (กฟก.2) และหน่วยงานในสังกัด
 11. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม (กฟก.3) และหน่วยงานในสังกัด
 12. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1) และหน่วยงานในสังกัด
 13. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช (กฟต.2) และหน่วยงานในสังกัด
 14. งานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จํากัดจํานวน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา (กฟต.3) และหน่วยงานในสังกัด

โดยคาดว่าจะดําเนินการจัดจ้างภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเป็นผู้ดําเนินการในรายละเอียดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564

annouce_61_p1.png
annouce_61_p2.png

.