ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีการสอบและประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า

ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 อัตรา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน (ฝ่ายตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวนารีรัตน์ วรธงไชย

รายชื่อสำรอง นายเสฏฐวุฒิ จันทร์กรณ์

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบรับรองแพทย์ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการเข้าทำงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจตามรายการ
  • เอกซเรย์ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ปัสสาวะหรือเลือด)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมยื่ นเอกสารเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.30 น. สถานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารชาญนคร ชั้น 7

เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 20 ซอยงามวงศ์ วาน 57 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-9938 (ฝ่ายอำนวยการ) และ ผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานนี้ มีระยะเวลา 1 ปี

นับแต่วันที่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565