ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ และเครื่องทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ และเครื่องทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ และเครื่องทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ และเครื่องทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน(๔๓.๒๑.๑๕..๓ ) และ คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒

รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้

บริการ,ผู้ผลิต) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๒๐๔..0 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕