ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๑,๑๖๓.๙๒ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕