ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และเครื่องทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และเครื่องทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565


ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และเครื่องทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และเครื่องทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความไม่เข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของพัสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางข้อและอยู่ระหว่างการรอคำชี้แจงจากผู้เสนอราคา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565