ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และเครื่องทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารสูง ชั้นโล่ง บานเปิด ขนาด 75x40x180 ซม. จำนวน 6 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม พี ซินเนอร์จี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 55,526.97 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารสูง ชั้นโล่ง บานเปิด ขนาด 75x40x180 ซม. จำนวน 6 หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม พี ซินเนอร์จี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 55,526.97 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566